ဖၠုံ

ခွဲခြားနှင့် မှတ်တမ်းတင်ပြန်ခြင်း Labor Trafficking
(OSHA 4340 - 2023)  (ဖၠုံ(Karen): PDF )
NEW
ပ ှၤမှၤတ ဖၢ် ိတဖ ၢ် အိ ၢ်ဒ ီး တ ခၢ် ီးတ ယၢ် တၢ် ဖ ၢ်!
(OSHA 4263 - 2023)  (ဖၠုံ(Karen): PDF )
လၢတၢ်ဘူးတၢ်လဲစ့ခၠဲးတဘ့ၣ်အဂီၢ် မတၤတဂၤမး တကြၢးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီး တကြၢးဘၣ်သံဘၣ်ပှၢ်ဘၣ်လီၤ.
(OSHA 4267 - 2023)  (ဖၠုံ(Karen): PDF )
သင့် ရဲအ့ လု ပ်ဝင်နှ င့်အလု ပ်အကု ိင်းကု ိ သင့် အကောင်းဆုံ းရောက်ရန် မဖြ စ် နု ိင်ပါသလား။
(OSHA 4324 - 2023)  (ဖၠုံ(Karen): PDF )
NEW