नेपाली

काममा गर्मी रोग रोक्नुहोस् (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Brochure)
(OSHA 4259 - 2023)  (नेपाली(Nepali): PDF )
काममा सुरक्षा र स्वास्थ्य यो कानून हो! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 3726 - 2015)  (नेपाली(Nepali): PDF Add to cart )
पहिचान गर्नु र रिपोर्टिङ गर्न श्रम बेचबिखनको (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4343 - 2023)  (नेपाली(Nepali): PDF )
नेल सलोनका कामदारहरूले: म्यानिक्योर र पेडिक्योर सम्बन्धी काम गर्दा स्वास्थ्य र सुरक्षित रहनुहोस् (Nail Salon Workers: Stay Healthy and Safe While Giving Manicures and Pedicures)
(OSHA 3793 - 2015)  (नेपाली(Nepali): PDF )
तलबको लागि कोही पनि घाइते भएको वा मरेको हुनु हुँदैन। (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 4313 - 2023)  (नेपाली(Nepali): PDF )
के तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको सुरक्षालाई जोखिममा रािेको छ? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4326 - 2023)  (नेपाली(Nepali): PDF )