คำเมือง

สิทธิของลูกจ้าง: บัตรสิทธิของลูกจ้างร้านทำเล็บ (Workers' Rights: Nail Salon Worker Rights Card)
(OSHA 3803 - 2015)  (คำเมือง(Thai): PDF )
สิทธิของลูกจ้าง: ใบปลิวสิทธิของลูกจ้างร้านทำเล็บ (Workers' Rights: Nail Salon Worker Rights Flyer)
(OSHA 3802 - 2015)  (คำเมือง(Thai): PDF )