Tagalog

Protektahan ang Sarili: Mga Kemikal na Panlinis at lyong Kalusugan (Cleaning Chemicals: Protect Yourself--Cleaning Chemicals and Your Health Poster)
(OSHA 3571 - 2012)  (Tagalog(Tagalog): PDF Add to cart )
Iwasan ang Sakit Sanhi ng Init sa Trabaho (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Brochure)
(OSHA 4144 - 2022)  (Tagalog(Tagalog): PDF Add to cart )
lwasan ang Sakit Sanhi ng lnit saTrabaho (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Poster)
(OSHA 4213 - 2023)  (Tagalog(Tagalog): PDF Add to cart )
Kaligtasan sa Trabaho at Kalusugan IYAN ANG BATAS! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 3921 - 2017)  (Tagalog(Tagalog): PDF Add to cart )
Pagkilala at Pag-uulat Labor Trafficking (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4348 - 2023)  (Tagalog(Tagalog): PDF )
Payo sa Kaligtasan at Kalusugan na Mapagkakatiwalaan Mo para sa Iyong Maliit na Negosyo (On-Site Consultation: Safety and Health Advice You Can Trust for Your Small Business)
(OSHA 4238 - 2023)  (Tagalog(Tagalog): PDF Add to cart )
Walang dapat masaktan o mapatay para sa isang sahod. (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 4316 - 2023)  (Tagalog(Tagalog): PDF )
Inilalagay ba ng iyong employer ang iyong kaligtasan sa panganib? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4330 - 2023)  (Tagalog(Tagalog): PDF )