ໄທລາວ

ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍຈາກຄວາມຮ້ອນຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ
(OSHA 4379 - 2023)  (ໄທລາວ(Lao): PDF )
ການສໍາຜດັ ກບັ ຄວາມຮອ້ ນ ກາງແຈງ້ ແລະ ພາຍໃນ ສາມາດເປັນອນັ ຕະລາຍໄດ້
(OSHA 4378 - 2023)  (ໄທລາວ(Lao): PDF )