Kreyòl ayisyen

Sekirite ak Sante nan Travay a SE LALWA ! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 3839 - 2015)  (Kreyòl ayisyen(Haitian Creole): PDF Add to cart )
Idantifye & siyale Labor Trafficking (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4339 - 2023)  (Kreyòl ayisyen(Haitian Creole): PDF )
Reprezay akoz pale a pa ok (Whistleblower: Retaliation for Speaking Up Is Not Ok Poster)
(OSHA 4405 - 2024)  (Kreyòl ayisyen(Haitian Creole): PDF )
NEW
TRAVAYÈ GEN DWA! (Whistleblower: Workers Have Rights (Card))
(OSHA 4418 - 2024)  (Kreyòl ayisyen(Haitian Creole): PDF )
NEW
Èske Anplwayè W Mete Sekirite W an Danje? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4323 - 2023)  (Kreyòl ayisyen(Haitian Creole): PDF )