ਪੰਜਾਬੀ

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Brochure)
(OSHA 4218 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
ਮਜਦੂਰ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4338 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 4309 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿ ਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿ ੱਚ ਪਾ ਰਿ ਹਾ ਹੈ? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4322 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )