ਪੰਜਾਬੀ

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
(OSHA 4218 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
ਮਜਦੂਰ ਤਸਕਰੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
(OSHA 4338 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
NEW
ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(OSHA 4309 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
NEW
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿ ਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿ ੱਚ ਪਾ ਰਿ ਹਾ ਹੈ?
(OSHA 4322 - 2023)  (ਪੰਜਾਬੀ(Eastern Punjabi): PDF )
NEW