Department of Labor Logo OSHA National News Release


Depatman Travay Etazini | 23 me 2023

Depatman Travay Ameriken an anonse plis pase $12M sibvansyon ki disponib pou fòmasyon  nan sekirite ak sante travayè yo

WASHINGTON – Depatman Travay Ameriken an te anonse jodi a disponiblite plis pase $12.7 milyon dola nan finansman pou fè plis bon travay disponib pou mendèv ameriken an nan sipòte inisyativ fòmasyon ki fèt pou pwomouvwa sekirite ak sante nan espas travay nan peyi a. 

Pwogram sibvansyon fòmasyon Susan Harwood, ki administre pa Occupational Safety and Health Administration ministè a, gen ladan opòtinite finansman pou Fòmasyon Tematik ki Sible, Fòmasyon ak Devlopman Materyèl Pedagojik, ak nouvo sibvansyon fòmasyon ranfòsman kapasite òganizasyon san bi likratif. Sibvansyon yo pral sipòte efò benefisyè yo pou yo bay yon fòmasyon pratik adistans e anpèsòn, ki dispanse pa yon enstriktè, pou travayè ak anplwayè nan ti biznis yo; sektè ki gen gwo pousantaj blesi, maladi ak lanmò; epi travayè vilnerab, key o mal desèvi, ki gen metriz limite nan angle, oswa ki se travayè tanporè. 

Espesyalman, sibvansyon Harwood yo pral finanse fòmasyon ak edikasyon sou fason pou rekonèt, evite ak kontwole danje, epi enfòme travayè yo sou dwa yo ak anplwayè yo sou responsablite yo dapre Lwa sou Sekirite ak Sante nan Travay. Finansman ap disponib nan kategori sa yo:

  • Fòmasyon Tematik ki Sible: Sipòte pwogram edikasyon ki idantifye ak anpeche danje nan espas travay yo. Aplikan yo dwe òganize fòmasyon sou danje sou sekirite ak sante nan espas travay OSHA deziyen.
  • Fòmasyon ak Devlopman Materyèl Pedagojik: Sipòte devlopman yon fòmasyon de kalite ki pare pou salklas ak materyèl edikatif ki idantifye ak anpeche danje nan espas travay.
  • Ranfòsman kapasite: Sipòte òganizasyon yo nan devlope nouvo pwogram fòmasyon pou evalye bezwen epi planifye pwogram edikasyon konplè sou sekirite ak sante, ogmante kapasite pou bay fòmasyon sou sekirite ak sante nan espas travay la, edikasyon ak asistans ki gen rapò ak travayè yo e ak anplwayè yo.

Aplikan yo dwe enskri sou grants.gov ak SAM.gov pou aplike pou yon opòtinite sibvansyon. Soumèt aplikasyon yo nan www.grants.gov anvan 11:59 p.m. EDT nan dat 7 jiyè 2023.

OSHA pral òganize yon seminè wèb, " How to Prepare a Competitive Susan Harwood Training Grant Application," pou ede òganizasyon yo prepare aplikasyon pou sibvansyon nan dat 25 me 2023, apati 1è p.m. jiska 2:30 p.m. EDT. Enskri pou seminè wèb la.

OSHA bay sibvansyon a òganizasyon san bi likratif, ki gen ladan òganizasyon kominotè, relijye, òganizasyon lokal, asosyasyon anplwayè, sendika travay, asosyasyon travay/jesyon komen, tribi Endyen, epi kolèj ak inivèsite piblik/eta pou bay fòmasyon gratis sou sekirite ak sante nan espas travay.

Kontak medya yo:

Victoria Godinez, 202-693-4667, godinez.victoria.c@dol.gov
Amanda McClure, 202-693-4675, mcclure.amanda.c@dol.gov

nimewo lage: 23-952-NAT