# Regulations
1 - 1926.1115 - 4-Dimethylaminoazobenzene.