# Regulations
1 1910.1015 - 4-Dimethylaminoazobenzene.