Occupational Safety and Health Administration OSHA

MUỐN TIẾP XC VỚI OSHA

Muốn nhận gip đỡ của OSHA xin qu‎ vị:
 • Gọi số miễn ph:

  1-800-321-OSHA (6742); TTY 1-877-889-5627
 • Tiếp xc với Văn phng OSHA gần nh nhất.
 • Gửi đơn khiếu nại.
 • Nếu qu‎ vị c thắc mắc về quyền hạn của mnh hoặc một rủi ro lao động m khng thấy cu trả lời mnh cần trn trang mạng của OSHA, xin gửi cu hỏi trực tuyến.
 • OSHA SẼ GIỮ KN CC THNG TIN. CHNG TI C NHIỆM VỤ GIP ĐỠ QU‎ VỊ.
 • Danh sch Văn phng Lin lạc Lao động cấp vng của OSHA.

Khiếu nại của người lao động

We Can Help

Qu‎ vị c quyền lm việc tại một nơi an ton - English

Qu‎ vị c quyền lm việc tại một nơi an ton. Bộ luật năm 1970 về Sức khỏe v An ton nghề nghiệp (cn gọi l luật OSHA) được ban hnh nhằm gip người lao động khỏi bị tử nạn hoặc bị thương tật nặng tại nơi lm việc. Luật buộc người chủ phải cung cấp cho nhn vin khung cảnh lao động khng c những mối nguy được biết đến. Luật cũng lập ra cơ quan OSHA, c nhiệm vụ đặt ra v thực thi cc biện php an ton lao động v cc tiu chuẩn bảo vệ sức khỏe. Cơ quan OSHA cũng cung cấp thng tin, huấn luyện v gip đỡ cho người lao động v người chủ. Người lao động c thể nộp khiếu nại để cơ quan OSHA thanh tra nơi lm việc nếu cảm thấy người chủ khng tun hnh cc tiu chuẩn OSHA hoặc nếu thấy c những rủi ro nghim trọng.

Hy lin lạc với chng ti nếu qu‎ vị c thắc mắc hoặc khiếu nại. Chng ti sẽ giữ kn thng tin của qu‎ vị. Nhiệm vụ của chng ti l gip đỡ qu‎ vị.

Quyền của người lao động dựa trn luật OSHA

Người lao động c quyền lm việc trong những điều kiện lao động khng c rủi ro gy thương tật nghim trọng. Để bảo đảm c nơi lm việc an ton v khng c hại cho sức khỏe, OSHA cũng cung cấp cho người lao động quyền được:

 • Yu cầu OSHA thanh tra nơi lm việc;
 • Sử dụng cc quyền c ghi trong luật m khng bị trả th hay kỳ thị
 • Nhận thng tin v được huấn luyện về những rủi ro, phương php trnh nguy hiểm, v biết cc tiu chuẩn OSHA đang p dụng tại nơi lm việc. Khi huấn luyện phải sử dụng ngn ngữ m người lao động c thể hiểu được;
 • Xem cc hồ sơ thương tật v bệnh tật c lin quan đến việc lm; v
 • Nhận bản sao của cc hồ sơ y khoa của mnh.

Ai được OSHA bảo vệ

Người lao động trong khu vực tư

Hầu hết người lao động ở nước Mỹ đều thuộc thẩm quyền bảo vệ của luật OSHA. Luật OSHA bảo vệ người chủ v người lao động trong khu vực tư trn khắp 50 tiểu bang, thủ đ Washington, v cc nơi khc của Hoa Kỳ thng qua chương trnh OSHA Lin bang một cch trực tiếp, hoặc thng qua chương trnh của tiểu bang được OSHA cng nhận. Cc chương trnh sức khỏe v an ton do tiểu bang điều hnh t nhất cũng phải c hiệu quả giống như chương trnh lin bang của OSHA. Muốn biết địa chỉ lin lạc với văn phng OSHA cấp lin bang hay tiểu bang gần nơi mnh cư ngụ nhất, xin xem bản đồ văn phng OSHA cấp vng hay địa phương.

Cng chức tiểu bang hay thnh phố

Cng chức lm việc cho chnh quyền tiểu bang hay thnh phố khng được chương trnh OSHA Lin bang bảo vệ, nhưng được luật OSHA bảo vệ nếu lm việc trong một tiểu bang c chương trnh của tiểu bang được OSHA cng nhận. C thm 4 tiểu bang v 1 vng lnh thổ c cc kế hoạch được OSHA cng nhận chỉ bảo vệ người lao động trong khu vực cng m thi. Đ l Connecticut, Illinois, New Jersey, New York, v Virgin Islands. Người lao động trong khu vực tư tại cc tiểu bang ny v Virgin Islands được bảo vệ bởi chương trnh OSHA Lin bang.

Cng chức chnh quyền lin bang

Cc cơ quan lin bang phải c chương trnh an ton v sức khỏe đp ứng được cc tiu chuẩn giống như người lao động khu vực tư. Mặc d OSHA khng phạt cc cơ quan lin bang, nhưng c theo di cc cơ quan lin bang v đp ứng cc khiếu nại của người lao động. Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS) được OSHA bảo vệ.

Khng được bảo vệ bởi Đạo Luật Quản Trị Sức Khỏe v An Ton Lao Động (OSH Act):
 • Người tự lm chủ;
 • Thn nhn trực hệ của cc chủ nhn nng trại no m khng thu mướn nhn cng bn ngoi; v
 • Những mối nguy hiểm của mi trường lm việc được quy định bởi một cơ quan Lin Bang khc (th dụ, Cơ Quan Quản Trị Sức Khỏe v An Ton Hầm Mỏ, Cơ Quan Quản Trị Hng Khng Lin Bang, Lực Lượng Tuần Duyn).

Tiu chuẩn OSHA: bảo vệ tại nơi lm việc

Cc tiu chuẩn OSHA l những quy luật m tả cc phương php m người chủ phải sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi bị cc rủi ro nguy hiểm. C những tiu chuẩn cho cng việc Xy dựng , Nng nghiệp, điều hnh Hng hải, v Tổng Cng nghiệp , l những tiu chuẩn p dụng cho hầu hết những nơi lm việc. Cc tiu chuẩn ny đặt ra giới hạn số lượng ha chất nguy hiểm m người lao động c thể bị phơi nhiễm, bắt buộc phải sử dụng một số cch lm việc v dụng cụ an ton, v buộc người chủ phải theo di cc rủi ro v lưu hồ sơ cc trường hợp thương tật v bệnh tật tại nơi lm việc. Một vi th dụ về cc tiu chuẩn OSHA bao gồm cc yu cầu để: c biện php bảo vệ khi t ng, sập hầm hố, phng ngừa một số bệnh truyền nhiễm, an ton khi vo khu vực bt kn, trnh tiếp xc với cc chất c hại như amiăng, đặt bộ phận an ton trn cc my mc, cung cấp mặt nạ - my thở hoặc cc thiết bị an ton khc, v đo tạo - huấn luyện cho một số cng việc nguy hiểm.

Người chủ cũng phải tun thủ Điều khoản Trch nhiệm Tổng qut của luật OSHA, buộc người chủ phải giữ cho nơi lm việc khng c những rủi ro nguy hiểm nghim trọng đ được nhn nhận. Điều khoản ny thường được nu ra khi khng c tiu chuẩn OSHA được p dụng đối với rủi ro nguy hiểm.

Người lao động c quyền yu cầu OSHA thanh tra nơi lm việc

Người lao động, hay đại diện, c thể nạp khiếu nại v yu cầu OSHA thanh tra nơi lm việc nếu tin rằng c rủi ro nguy hiểm nghim trọng, hoặc người chủ khng tun thủ cc tiu chuẩn OSHA. Người lao động c thể cho OSHA biết mnh khng muốn cho người chủ biết mnh đ khiếu nại. Bị coi l phạm luật khi người chủ sa thải, ging cấp, thuyn chuyển hay kỳ thị dưới bất kỳ hnh thức no đối với người lao động đ nộp khiếu nại hoặc sử dụng cc quyền OSHA khc.

Qu‎ vị c thể khiếu nại trực tuyến; tải mẫu đơn [En Espanol] xuống my tnh v gửi thư hoặc fax cho văn phng OSHA gần nhất; hoặc gọi số 1-800-321-OSHA (6742). Đa số khiếu nại trực tuyến c thể được giải quyết một cch khng chnh thức qua điện thoại với người chủ của qu‎ vị.

Khiếu nại bằng văn bản c chữ k‎ của người lao động hoặc đại diện được gửi cho văn phng OSHA gần nhất rất c thể dẫn đến một cuộc thanh tra tận nơi do OSHA thực hiện.

 • -Đi cng với thanh tra.
 • -Ni chuyện ring với thanh tra OSHA.
 • -Tham gia cc cuộc họp với thanh tra v người chủ trước v sau khi c thanh tra.

Trong trường hợp khng c cng đon hoặc đại diện người lao động, thanh tra của OSHA phải ni chuyện ring với một số người lao động hợp l trong qu trnh điều tra.

Khi thanh tra vin pht hiện c hnh vi vi phạm cc tiu chuẩn của OSHA hoặcn hững mối nguy hiểm rủi ro nghim trọng, OSHA c thể lập bin bản v xử phạt. Bin bản c ghi r cc phương php m chủ nhn phải sử dụng để khắc phục vấn đề v ngy hạn định m việc sửa chữa ny phải được hon tất. Người lao động chỉ c quyền tranh ci về thời hạn phải giải quyết vấn đề. Trong khi đ, người chủ c quyền tranh ci liệu c phải l vi phạm hay khng hoặc tranh ci bất kỳ phần no khc của bin bản. Người lao động v đại diện phải thng bo cho OSHA nếu muốn tham gia thủ tục phc thẩm nếu người chủ tranh ci bin bản.

Nếu qu‎ vị nộp khiếu nại để yu cầu c cuộc thanh tra của OSHA, qu‎ vị c quyền biết kết quả thanh tra v yu cầu duyệt lại nếu OSHA quyết định khng lập bin bản.

Trch nhiệm của người chủ

Người chủ c trch nhiệm cung cấp một nơi lm việc an ton. Người chủ PHẢI cung cấp cho người lao động một nơi lm việc khng c rủi nghim trọng v tun theo tất cả cc tiu chuẩn an ton v sức khỏe OSHA lin quan. Người chủ phải tm ra v sửa chữa cc vấn đề an ton v sức khỏe. Ngoi ra OSHA cn buộc người chủ trước tin phải cố gắng loại bỏ hoặc giảm bớt rủi ro bằng cch sửa đổi khung cảnh lao động thay v chỉ dựa vo mặt nạ, bao tay, nt nht lỗ tai hoặc cc loại dụng cụ bảo hộ lao động (PPE) khc. Cc v dụ hiệu quả về loại bỏ hoặc giảm bớt rủi ro gồm c việc chuyển sang sử dụng cc ha chất an ton hơn, quy lại một chỗ cc loại hơi kh độc hại, hoặc dng cc loại my thng gi để lm sạch khng kh.

Người chủ cũng PHẢI:

 • Thng bo cho người lao động về những rủi ro bằng cch huấn luyện, dn nhn, bo động, đnh dấu bằng mu sắc, sử dụng cc tờ thng tin về ha chất v cc phương php khc.
 • Lưu trữ hồ sơ chnh xc vế cc trường hợp thương tật v bệnh tật c lin quan đến việc lm.
 • Thực hiện những cuộc xt nghiệm nơi lm việc, v dụ lấy mẫu khng kh như một số tiu chuẩn OSHA bắt buộc.
 • Cho nhn vin đi thử thnh lực hoặc thực hiện cc cuộc xt nghiệm y khoa khc theo tiu chuẩn OSHA đi hỏi.
 • Cng bố bin bản của OSHA, cc dữ kiện về thương tật v bệnh tật, v dn bch chương của OSHA tại nơi lm việc ở chỗ no m người lao động dễ thấy nhất.
 • Thng bo cho OSHA trong vng 8 tiếng khi nơi lm việc c người bị tử nạn hoặc c từ 3 người lao động hay hơn phải vo bệnh viện.
 • Khng kỳ thị hay trả th người lao động no đ sử dụng cc quyền được luật cho php.

Qu‎ vị khng thể bị phạt hoặc bị kỳ thị v sử dụng quyền OSHA của mnh

Luật OSHA bảo vệ người lao động c khiếu nại với người chủ, với OSHA hoặc cc cơ quan chnh quyền khc về điều kiện lao động khng an ton v c hại cho sức khỏe tại nơi lm việc hoặc về cc vấn đề mi trường. Qu‎ vị khng thể bị thuyn chuyển, khng được thăng thưởng, giảm giờ lao động, sa thải, hoặc bị trừng phạt bằng cch ny cch khc v qu‎ vị đ sử dụng bất kỳ quyền no m luật OSHA cho php. Muốn được gip đỡ xin bấm vo mục OSHA gip đỡ người tố gic tại đy.

Nếu qu‎ vị bị trừng phạt hoặc kỳ thị vị sử dụng cc quyền của mnh, trong hầu hết cc trường hợp, qu‎ vị phải nộp khiếu nại cho OSHA trong vng 30 ngy sau khi xảy ra điều được xem l việc trả th.Khng buộc phải sử dụng một mẫu đơn khiếu nại no, nhưng qu‎ vị phải gửi thư hoặc gọi cho Văn phng địa phương của OSHA gần qu‎ vị nhất để bo co chuyện kỳ thị (trong vng 30 ngy sau khi xảy ra vụ được xem l kỳ thị).

Phải lm g nếu gặp trường hợp nguy hiểm tại nơi lm việc

Nếu qu‎ vị tin rằng điều kiện lao động khng an ton v c hại cho sức khỏe, chng ti khuyn qu‎ vị nu ra vấn đề cho người chủ để ‎‎, nếu c thể được.

Bất kỳ lc no qu‎ vị cũng c thể nạp khiếu nại với OSHA để ni về điều kiện lao động nguy hiểm. Tuy nhin, qu‎ vị khng nn rời địa điểm lao động chỉ v đ nộp khiếu nại. Nếu điều kiện lao động r rng c thể gy chết người hoặc gy rủi ro nghim trọng cho thn xc, khng c đủ thời gian cho OSHA thanh tra, v, nếu c thể được, qu‎ vị đ nu vấn đề cho người chủ biết, luật php cho qu‎ vị quyền từ chối lao động trong điều kiện m qu‎ vị c thể gặp rủi ro.

Thng tin thm cho người lao động

Người chủ của ti c bao giờ bị OSHA thanh tra chưa?

Qu‎ vị c thể tm hiểu xem người chủ của qu vị đ từng bị thanh tra hay chưa bằng cch bấm vo mục Truy tầm. của OSHA ở đy. Sau đ, nạp tn của cng ty v chọn khoảng thời gian m qu‎ vị muốn tm hiểu.

Cc loại rủi ro thường bị lập bin bản trong ngnh nghề của ti l những rủi ro no?

Muốn biết chuyện ny, qu‎ vị cần c M số Phn loại Ngnh nghề Tiu chuẩn (SIC). của người chủ. Một khi đ c m số gồm 4 con số ny, qu‎ vị vo trang Tiu chuẩn OSHA thường bị lập bin bản của OSHA, nạp m số SIC v xem thng tin của năm ngoi.

OSHA c cc thng tin kỹ thuật về cc loại rủi ro khng?

OSHA cung cấp thng tin kỹ thuật để gip người lao động, người chủ, cng cc chuyn vin an ton v sức khỏe giảm bớt thương tật v bệnh tật trong lao động. Trong trang ny qu‎ vị sẽ tm thấy cc thng tin chẳng hạn như về cc mầm bệnh do mu gy ra, cc biện php bảo vệ khi sử dụng my mc, cch bảo vệ chống t ng hoặc đi đứng khi lao động.

Ti liệu no của OSHA c thể gip ch cho người lao động?

OSHA c pht hnh nhiều ấn phẩm lin quan đến nhiều đề ti. Một số ấn phẩm hữu ch nhất cho người lao động được liệt k bn dưới. Vo mục Ấn phẩm của OSHA để c danh sch đầy đủ cc ti liệu đ in hoặc để yu cầu nhận cc ấn phẩm ny.

Cc chương trnh tiểu bang được OSHA cng nhận

Nếu qu‎ vị lao động tại 22 tiểu bang hoặc vng lnh thổ dưới đy, qu‎ vị được bảo vệ bởi một cơ quan an ton v sức khỏe trong lao động của tiểu bang:

Alaska
Arizona
California
Hawaii
Indiana
Iowa
Kentucky

Maryland
Michigan
Minnesota
Nevada
New Mexico
North Carolina
Oregon

South Carolina
Tennessee
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Wyoming
Puerto Rico

Map with Legend

Văn phng cấp vng của OSHA

Vng 1
Văn phng khu vực Boston

(CT,* ME, MA, NH, RI, VT*)
JFK Federal Building, Room E340
Boston, MA 02203
(617) 565-9860
(617) 565-9827 FAX

Vng 2
Văn phng khu vực New York

(NJ,* NY,* PR,* VI*)
201 Varick Street, Room 670
New York, NY 10014
(212) 337-2378
(212) 337-2371 FAX

Vng 3
Văn phng khu vực Philadelphia

(DE, DC, MD,* PA, VA,* WV)
The Curtis Center-Suite 740 West
170 S. Independence Mall West
Philadelphia, PA 19106-3309
(215) 861-4900
(215) 861-4904 FAX

Vng 4
Văn phng khu vực Atlanta

(AL, FL, GA, KY,* MS, NC,* SC,* TN*)
61 Forsyth Street, SW
Room 6T50
Atlanta, Georgia 30303
(678) 237-0400
(678) 237-0447 FAX

Vng 5
Văn phng khu vực Chicago

(lL*, IN,* MI,* MN,* OH, WI)
230 South Dearborn Street, Room 3244
Chicago, Illinois 60604
(312) 353-2220
(312) 353-7774 FAX

Vng 6
Văn phng khu vực Dallas

(AR, LA, NM,* OK, TX)
525 Griffin Street, Suite 602
Dallas, Texas 75202
(972) 850-4145
(972) 850-4149 FAX
(972) 850-4150 FSO FAX

Vng 7
Văn phng khu vực Kansas

(IA,* KS, MO, NE)
Two Pershing Square Building
2300 Main Street, Suite 1010
Kansas City, Missouri 64108-2416
(816) 283-8745
(816) 283-0547 FAX

Vng 8
Văn phng khu vực Denver

(CO, MT, ND, SD, UT,* WY*)
1999 Broadway, Suite 1690
Denver, Colorado 80202
(720) 264-6550
(720) 264-6585 FAX

Vng 9
Văn phng khu vực San Francisco

(AZ,* CA,* HI,* NV,* v American Samoa, Guam v Northern Mariana Islands)
90 7th Street, Suite 18100
San Francisco, California 94103
(415) 625-2547
(415) 625-2534 FAX

Vng 10
Văn phng khu vực Seattle

(AK,* ID, OR,* WA*)
300 Fifth Avenue, Suite 1280
Seattle, Washington 98104-2397
(206) 757-6700
(206) 757-6705 FAX

* Cc tiểu bang v vng lnh thổ ny c những chương trnh an ton v sức khỏe lao động ring được OSHA cng nhận, bảo vệ cng chức tiểu bang v thnh phố cng lc với người lao động thuộc khu vực tư. Cc chương trnh của Connecticut, Illinois, New Jersey, New York v Virgin Islands chỉ bảo vệ cng chức m thi. Cc tiểu bang c chương trnh được cng nhận phải c cc tiu chuẩn tương tự, hoặc t ra l c hiệu quả, giống như cc tiu chuẩn OSHA Lin bang.

Lưu ‎‎: Muốn c thng tin để lin lạc với cc văn phng OSHA địa phương, với chương trnh của tiểu bang được OSHA cng nhận v với dự n tư vấn của OSHA, xin gh trang mạng của chng ti ở địa chỉ www.osha.gov hoặc gọi cho chng ti ở số 1-800-321-0SHA.

Gip đỡ tm ti liệu
Gọi cho Ban Thng tin Lin lạc số (202) 693-1999 nếu muốn gip đỡ để tm ti liệu OSHA dưới dạng PDF.

Thank You for Visiting Our Website

You are exiting the Department of Labor's Web server.

The Department of Labor does not endorse, takes no responsibility for, and exercises no control over the linked organization or its views, or contents, nor does it vouch for the accuracy or accessibility of the information contained on the destination server. The Department of Labor also cannot authorize the use of copyrighted materials contained in linked Web sites. Users must request such authorization from the sponsor of the linked Web site. Thank you for visiting our site. Please click the button below to continue.

Close