Powered by GoogleTranslate

MUỐN TIẾP XÚC VỚI OSHA

Muốn nhận giúp đỡ của OSHA xin qu‎ư vị:
 • Gọi số miễn phí:

  1-800-321-OSHA (6742); TTY 1-877-889-5627
 • Tiếp xúc với Văn pḥng OSHA gần nhà nhất.
 • Gửi đơn khiếu nại.
 • Nếu qu‎ư vị có thắc mắc về quyền hạn của ḿnh hoặc một rủi ro lao động mà không thấy câu trả lời ḿnh cần trên trang mạng của OSHA, xin gửi câu hỏi trực tuyến.
 • OSHA SẼ GIỮ KÍN CÁC THÔNG TIN. CHÚNG TÔI CÓ NHIỆM VỤ GIÚP ĐỠ QU‎Ư VỊ.
 • Danh sách Văn pḥng Liên lạc Lao động cấp vùng của OSHA.

Khiếu nại của người lao động

We Can Help

Qu‎ư vị có quyền làm việc tại một nơi an toàn - En Español - English

Qu‎ư vị có quyền làm việc tại một nơi an toàn. Bộ luật năm 1970 về Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (c̣n gọi là luật OSHA) được ban hành nhằm giúp người lao động khỏi bị tử nạn hoặc bị thương tật nặng tại nơi làm việc. Luật buộc người chủ phải cung cấp cho nhân viên khung cảnh lao động không có những mối nguy được biết đến. Luật cũng lập ra cơ quan OSHA, có nhiệm vụ đặt ra và thực thi các biện pháp an toàn lao động và các tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe. Cơ quan OSHA cũng cung cấp thông tin, huấn luyện và giúp đỡ cho người lao động và người chủ. Người lao động có thể nộp khiếu nại để cơ quan OSHA thanh tra nơi làm việc nếu cảm thấy người chủ không tuân hành các tiêu chuẩn OSHA hoặc nếu thấy có những rủi ro nghiêm trọng.

Hăy liên lạc với chúng tôi nếu qu‎ư vị có thắc mắc hoặc khiếu nại. Chúng tôi sẽ giữ kín thông tin của qu‎ư vị. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ qu‎ư vị.

Quyền của người lao động dựa trên luật OSHA

Người lao động có quyền làm việc trong những điều kiện lao động không có rủi ro gây thương tật nghiêm trọng. Để bảo đảm có nơi làm việc an toàn và không có hại cho sức khỏe, OSHA cũng cung cấp cho người lao động quyền được:

 • Yêu cầu OSHA thanh tra nơi làm việc;
 • Sử dụng các quyền có ghi trong luật mà không bị trả thù hay kỳ thị
 • Nhận thông tin và được huấn luyện về những rủi ro, phương pháp tránh nguy hiểm, và biết các tiêu chuẩn OSHA đang áp dụng tại nơi làm việc. Khi huấn luyện phải sử dụng ngôn ngữ mà người lao động có thể hiểu được;
 • Xem các hồ sơ thương tật và bệnh tật có liên quan đến việc làm; và
 • Nhận bản sao của các hồ sơ y khoa của ḿnh.

Ai được OSHA bảo vệ

Người lao động trong khu vực tư

Hầu hết người lao động ở nước Mỹ đều thuộc thẩm quyền bảo vệ của luật OSHA. Luật OSHA bảo vệ người chủ và người lao động trong khu vực tư trên khắp 50 tiểu bang, thủ đô Washington, và các nơi khác của Hoa Kỳ thông qua chương tŕnh OSHA Liên bang một cách trực tiếp, hoặc thông qua chương tŕnh của tiểu bang được OSHA công nhận. Các chương tŕnh sức khỏe và an toàn do tiểu bang điều hành ít nhất cũng phải có hiệu quả giống như chương tŕnh liên bang của OSHA. Muốn biết địa chỉ liên lạc với văn pḥng OSHA cấp liên bang hay tiểu bang gần nơi ḿnh cư ngụ nhất, xin xem bản đồ văn pḥng OSHA cấp vùng hay địa phương.

Công chức tiểu bang hay thành phố

Công chức làm việc cho chính quyền tiểu bang hay thành phố không được chương tŕnh OSHA Liên bang bảo vệ, nhưng được luật OSHA bảo vệ nếu làm việc trong một tiểu bang có chương tŕnh của tiểu bang được OSHA công nhận. Có thêm 4 tiểu bang và 1 vùng lănh thổ có các kế hoạch được OSHA công nhận chỉ bảo vệ người lao động trong khu vực công mà thôi. Đó là Connecticut, Illinois, New Jersey, New York, và Virgin Islands. Người lao động trong khu vực tư tại các tiểu bang này và Virgin Islands được bảo vệ bởi chương tŕnh OSHA Liên bang.

Công chức chính quyền liên bang

Các cơ quan liên bang phải có chương tŕnh an toàn và sức khỏe đáp ứng được các tiêu chuẩn giống như người lao động khu vực tư. Mặc dù OSHA không phạt các cơ quan liên bang, nhưng có theo dơi các cơ quan liên bang và đáp ứng các khiếu nại của người lao động. Bưu Điện Hoa Kỳ (USPS) được OSHA bảo vệ.

Không được bảo vệ bởi Đạo Luật Quản Trị Sức Khỏe và An Toàn Lao Động (OSH Act):
 • Người tự làm chủ;
 • Thân nhân trực hệ của các chủ nhân nông trại nào mà không thuê mướn nhân công bên ngoài; và
 • Những mối nguy hiểm của môi trường làm việc được quy định bởi một cơ quan Liên Bang khác (thí dụ, Cơ Quan Quản Trị Sức Khỏe và An Toàn Hầm Mỏ, Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang, Lực Lượng Tuần Duyên).

Tiêu chuẩn OSHA: bảo vệ tại nơi làm việc

Các  tiêu chuẩn OSHA là những quy luật mô tả các phương pháp mà người chủ phải sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi bị các rủi ro nguy hiểm. Có những tiêu chuẩn cho công việc Xây dựng , Nông nghiệp, điều hành Hàng hải, và Tổng Công nghiệp , là những tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết những nơi làm việc. Các tiêu chuẩn này đặt ra giới hạn số lượng hóa chất nguy hiểm mà người lao động có thể bị phơi nhiễm, bắt buộc phải sử dụng một số cách làm việc và dụng cụ an toàn, và buộc người chủ phải theo dơi các rủi ro và lưu hồ sơ các trường hợp thương tật và bệnh tật tại nơi làm việc. Một vài thí dụ về các tiêu chuẩn OSHA bao gồm các yêu cầu để: có biện pháp bảo vệ khi té ngă, sập hầm hố, pḥng ngừa một số bệnh truyền nhiễm, an toàn khi vào khu vực bít kín, tránh tiếp xúc với các chất có hại như amiăng, đặt bộ phận an toàn trên các máy móc, cung cấp mặt nạ - máy thở hoặc các thiết bị an toàn khác, và đào tạo - huấn luyện cho một số công việc nguy hiểm.

Người chủ cũng phải tuân thủ Điều khoản Trách nhiệm Tổng quát của luật OSHA, buộc người  chủ phải giữ cho nơi làm việc không có những rủi ro nguy hiểm nghiêm trọng đă được nh́n nhận. Điều khoản này thường được nêu ra khi không có tiêu chuẩn OSHA được áp dụng đối với rủi ro nguy hiểm.

Người lao động có quyền yêu cầu OSHA thanh tra nơi làm việc

Người lao động, hay đại diện, có thể nạp khiếu nại và yêu cầu OSHA thanh tra nơi làm việc nếu tin rằng có rủi ro nguy hiểm nghiêm trọng, hoặc người chủ không tuân thủ các tiêu chuẩn OSHA. Người lao động có thể cho OSHA biết ḿnh không muốn cho người chủ biết ḿnh đă khiếu nại. Bị coi là phạm luật khi người chủ sa thải, giáng cấp, thuyên chuyển hay kỳ thị dưới bất kỳ h́nh thức nào đối với người lao động đă nộp khiếu nại hoặc sử dụng các quyền OSHA khác.

Qu‎ư vị có thể khiếu nại trực tuyến; tải mẫu đơn [En Espanol*] xuống máy tính và gửi thư hoặc fax cho văn pḥng OSHA gần nhất; hoặc gọi số 1-800-321-OSHA (6742). Đa số khiếu nại trực tuyến có thể được giải quyết một cách không chính thức qua điện thoại với người chủ của qu‎ư vị.

Khiếu nại bằng văn bản có chữ k‎ư của người lao động hoặc đại diện được gửi cho văn pḥng OSHA gần nhất rất có thể dẫn đến một cuộc thanh tra tận nơi do OSHA thực hiện.

 • -Đi cùng với thanh tra.
 • -Nói chuyện riêng với thanh tra OSHA.
 • -Tham gia các cuộc họp với thanh tra và người chủ trước và sau khi có thanh tra.

Trong trường hợp không có công đoàn hoặc đại diện người lao động, thanh tra của OSHA phải nói chuyện riêng với một số người lao động hợp lư trong quá tŕnh điều tra.

Khi thanh tra viên phát hiện có hành vi vi phạm các tiêu chuẩn của OSHA hoặcn hững mối nguy hiểm rủi ro nghiêm trọng, OSHA có thể lập biên bản và xử phạt.  Biên bản có ghi rơ các phương pháp mà chủ nhân phải sử dụng để khắc phục vấn đề và ngày hạn định mà việc sửa chữa này phải được hoàn tất. Người lao động chỉ có quyền tranh căi về thời hạn phải giải quyết vấn đề. Trong khi đó, người chủ có quyền tranh căi liệu có phải là vi phạm hay không hoặc tranh căi bất kỳ phần nào khác của biên bản. Người lao động và đại diện phải thông báo cho OSHA nếu muốn tham gia thủ tục phúc thẩm nếu người chủ tranh căi biên bản.

Nếu qu‎ư vị nộp khiếu nại để yêu cầu có cuộc thanh tra của OSHA, qu‎ư vị có quyền biết kết quả thanh tra và yêu cầu duyệt lại nếu OSHA quyết định không lập biên bản.

Trách nhiệm của người chủ

Người chủ có trách nhiệm cung cấp một nơi làm việc an toàn. Người chủ PHẢI cung cấp cho người lao động một nơi làm việc không có rủi nghiêm trọng và tuân theo tất cả các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe OSHA liên quan. Người chủ phải t́m ra và sửa chữa các vấn đề an toàn và sức khỏe. Ngoài ra OSHA c̣n buộc người chủ trước tiên phải cố gắng loại bỏ hoặc giảm bớt rủi ro bằng cách sửa đổi khung cảnh lao động thay v́ chỉ dựa vào mặt nạ, bao tay, nút nhét lỗ tai hoặc các loại dụng cụ bảo hộ lao động (PPE) khác. Các ví dụ hiệu quả về loại bỏ hoặc giảm bớt rủi ro gồm có việc chuyển sang sử dụng các hóa chất an toàn hơn, quây lại một chỗ các loại hơi khí độc hại, hoặc dùng các loại máy thông gió để làm sạch không khí.

Người chủ cũng PHẢI:

 • Thông báo cho người lao động về những rủi ro bằng cách huấn luyện, dán nhăn, báo động, đánh dấu bằng màu sắc, sử dụng các tờ thông tin về hóa chất và các phương pháp khác.
 • Lưu trữ hồ sơ chính xác vế các trường hợp thương tật và bệnh tật có liên quan đến việc làm.
 • Thực hiện những cuộc xét nghiệm nơi làm việc, ví dụ lấy mẫu không khí như một số tiêu chuẩn OSHA bắt buộc.
 • Cho nhân viên đi thử thính lực hoặc thực hiện các cuộc xét nghiệm y khoa khác theo tiêu chuẩn OSHA đ̣i hỏi.
 • Công bố biên bản của OSHA, các dữ kiện về thương tật và bệnh tật, và dán bích chương của OSHA tại nơi làm việc ở chỗ nào mà người lao động dễ thấy nhất.
 • Thông báo cho OSHA trong ṿng 8 tiếng khi nơi làm việc có người bị tử nạn hoặc có từ 3 người lao động hay hơn phải vào bệnh viện.
 • Không kỳ thị hay trả thù người lao động nào đă sử dụng các quyền được luật cho phép.

Qu‎ư vị không thể bị phạt hoặc bị kỳ thị v́ sử dụng quyền OSHA của ḿnh

Luật OSHA bảo vệ người lao động có khiếu nại với người chủ, với OSHA hoặc các cơ quan chính quyền khác về điều kiện lao động không an toàn và có hại cho sức khỏe tại nơi làm việc hoặc về các vấn đề môi trường. Qu‎ư vị không thể bị thuyên chuyển, không được thăng thưởng, giảm giờ lao động, sa thải, hoặc bị trừng phạt bằng cách này cách khác v́ qu‎ư vị đă sử dụng bất kỳ quyền nào mà luật OSHA cho phép. Muốn được giúp đỡ xin bấm vào mục OSHA giúp đỡ người tố giác tại đây.

Nếu qu‎ư vị bị trừng phạt hoặc kỳ thị vị sử dụng các quyền của ḿnh, trong hầu hết các trường hợp, qu‎ư vị phải nộp khiếu nại cho OSHA trong ṿng 30 ngày sau khi xảy ra điều được xem là việc trả thù.Không buộc phải sử dụng một mẫu đơn khiếu nại nào, nhưng qu‎ư vị phải gửi thư hoặc gọi cho Văn pḥng địa phương của OSHA gần qu‎ư vị nhất để báo cáo chuyện kỳ thị (trong ṿng 30 ngày sau khi xảy ra vụ được xem là kỳ thị).

Phải làm ǵ nếu gặp trường hợp nguy hiểm tại nơi làm việc

Nếu qu‎ư vị tin rằng điều kiện lao động không an toàn và có hại cho sức khỏe, chúng tôi khuyên qu‎ư vị nêu ra vấn đề cho người chủ để ‎‎ư, nếu có thể được.

Bất kỳ lúc nào qu‎ư vị cũng có thể nạp khiếu nại với OSHA để nói về điều kiện lao động nguy hiểm. Tuy nhiên, qu‎ư vị không nên rời địa điểm lao động chỉ v́ đă nộp khiếu nại. Nếu điều kiện lao động rơ ràng có thể gây chết người hoặc gây rủi ro nghiêm trọng cho thân xác, không có đủ thời gian cho OSHA thanh tra, và, nếu có thể được, qu‎ư vị đă nêu vấn đề cho người chủ biết, luật pháp cho qu‎ư vị quyền từ chối lao động trong điều kiện mà qu‎ư vị có thể gặp rủi ro.

Thông tin thêm cho người lao động

Người chủ của tôi có bao giờ bị OSHA thanh tra chưa?

Qu‎ư vị có thể t́m hiểu xem người chủ của quư vị đă từng bị thanh tra hay chưa bằng cách bấm vào mục Truy tầm. của OSHA ở đây. Sau đó, nạp tên của công ty và chọn khoảng thời gian mà qu‎ư vị muốn t́m hiểu.

Các loại rủi ro thường bị lập biên bản trong ngành nghề của tôi là những rủi ro nào?

Muốn biết chuyện này, qu‎ư vị cần có Mă số Phân loại Ngành nghề Tiêu chuẩn (SIC). của người chủ. Một khi đă có mă số gồm 4 con số này, qu‎ư vị vào trang Tiêu chuẩn OSHA thường bị lập biên bản của OSHA, nạp mă số SIC và xem thông tin của năm ngoái.

OSHA có các thông tin kỹ thuật về các loại rủi ro không?

OSHA cung cấp thông tin kỹ thuật để giúp người lao động, người chủ, cùng các chuyên viên an toàn và sức khỏe giảm bớt thương tật và bệnh tật trong lao động. Trong trang này qu‎ư vị sẽ t́m thấy các thông tin chẳng hạn như về các mầm bệnh do máu gây ra, các biện pháp bảo vệ khi sử dụng máy móc, cách bảo vệ chống té ngă hoặc đi đứng khi lao động.

Tài liệu nào của OSHA có thể giúp ích cho người lao động?

OSHA có phát hành nhiều ấn phẩm liên quan đến nhiều đề tài. Một số ấn phẩm hữu ích nhất cho người lao động được liệt kê bên dưới. Vào mục Ấn phẩm của OSHA để có danh sách đầy đủ các tài liệu đă in hoặc để yêu cầu nhận các ấn phẩm này.

Các chương tŕnh tiểu bang được OSHA công nhận

Nếu qu‎ư vị lao động tại 22 tiểu bang hoặc vùng lănh thổ dưới đây, qu‎ư vị được bảo vệ bởi một cơ quan an toàn và sức khỏe trong lao động của tiểu bang:

Alaska
Arizona
California
Hawaii
Indiana
Iowa
Kentucky

Maryland
Michigan
Minnesota
Nevada
New Mexico
North Carolina
Oregon

South Carolina
Tennessee
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Wyoming
Puerto Rico

Map with Legend

Văn pḥng cấp vùng của OSHA

Vùng 1
Văn pḥng khu vực Boston

(CT,* ME, MA, NH, RI, VT*)
JFK Federal Building, Room E340
Boston, MA 02203
(617) 565-9860
(617) 565-9827 FAX

Vùng 2
Văn pḥng khu vực New York

(NJ,* NY,* PR,* VI*)
201 Varick Street, Room 670
New York, NY 10014
(212) 337-2378
(212) 337-2371 FAX

Vùng 3
Văn pḥng khu vực Philadelphia

(DE, DC, MD,* PA, VA,* WV)
The Curtis Center-Suite 740 West
170 S. Independence Mall West
Philadelphia, PA 19106-3309
(215) 861-4900
(215) 861-4904 FAX

Vùng 4
Văn pḥng khu vực Atlanta

(AL, FL, GA, KY,* MS, NC,* SC,* TN*)
61 Forsyth Street, SW
Room 6T50
Atlanta, Georgia 30303
(678) 237-0400
(678) 237-0447 FAX

Vùng 5
Văn pḥng khu vực Chicago

(lL*, IN,* MI,* MN,* OH, WI)
230 South Dearborn Street, Room 3244
Chicago, Illinois 60604
(312) 353-2220
(312) 353-7774 FAX

Vùng 6
Văn pḥng khu vực Dallas

(AR, LA, NM,* OK, TX)
525 Griffin Street, Suite 602
Dallas, Texas 75202
(972) 850-4145
(972) 850-4149 FAX
(972) 850-4150 FSO FAX

Vùng 7
Văn pḥng khu vực Kansas

(IA,* KS, MO, NE)
Two Pershing Square Building
2300 Main Street, Suite 1010
Kansas City, Missouri 64108-2416
(816) 283-8745
(816) 283-0547 FAX

Vùng 8
Văn pḥng khu vực Denver

(CO, MT, ND, SD, UT,* WY*)
1999 Broadway, Suite 1690
Denver, Colorado 80202
(720) 264-6550
(720) 264-6585 FAX

Vùng 9
Văn pḥng khu vực San Francisco

(AZ,* CA,* HI,* NV,* và American Samoa, Guam và Northern Mariana Islands)
90 7th Street, Suite 18100
San Francisco, California 94103
(415) 625-2547
(415) 625-2534 FAX

Vùng 10
Văn pḥng khu vực Seattle

(AK,* ID, OR,* WA*)
300 Fifth Avenue, Suite 1280
Seattle, Washington 98104-2397
(206) 757-6700
(206) 757-6705 FAX

* Các tiểu bang và vùng lănh thổ này có những chương tŕnh an toàn và sức khỏe lao động riêng được OSHA công nhận, bảo vệ công chức tiểu bang và thành phố cùng lúc với người lao động thuộc khu vực tư. Các chương tŕnh của Connecticut, Illinois, New Jersey, New York và Virgin Islands chỉ bảo vệ công chức mà thôi. Các tiểu bang có chương tŕnh được công nhận phải có các tiêu chuẩn tương tự, hoặc ít ra là có hiệu quả, giống như các tiêu chuẩn OSHA Liên bang.

Lưu ‎‎ư: Muốn có thông tin để liên lạc với các văn pḥng OSHA địa phương, với chương tŕnh của tiểu bang được OSHA công nhận và với dự án tư vấn của OSHA, xin ghé trang mạng của chúng tôi ở địa chỉ www.osha.gov hoặc gọi cho chúng tôi ở số 1-800-321-0SHA.

Giúp đỡ t́m tài liệu
Gọi cho Ban Thông tin Liên lạc số (202) 693-1999 nếu muốn giúp đỡ để t́m tài liệu OSHA dưới dạng PDF.

* Accessibility Assistance: Contact OSHA's Office of Communications at 202-693-1999 for assistance accessing PDF materials.

Thank You for Visiting Our Website

You are exiting the Department of Labor's Web server.

The Department of Labor does not endorse, takes no responsibility for, and exercises no control over the linked organization or its views, or contents, nor does it vouch for the accuracy or accessibility of the information contained on the destination server. The Department of Labor also cannot authorize the use of copyrighted materials contained in linked Web sites. Users must request such authorization from the sponsor of the linked Web site. Thank you for visiting our site. Please click the button below to continue.

Close